T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 乍

乍的意思

拼音: zhà

部首:丿

结构:独体

笔画数:5

造字法:会意

五笔:THFD

--------------------
带乍的成语:乍暖还寒 乍毛变色 新来乍到 带乍字的成语

--------------------

拼音:zhà

意思:乍 zhà 忽然;突然:乍冷乍热。刚刚开始;起初:乍一看 / 初来乍到。姓。

组词:惊乍

英语:乍 suddenly

同样读zhà的字
同样笔画数是5画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.52ms QueryTime:9