T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 亢

亢的意思

拼音: kàng

部首:亠

结构:上下

笔画数:4

造字法:象形

五笔:YMB

--------------------
带亢的成语:批亢抵巇 正容亢色 不亢不卑 亢心憍气 扼亢拊背 带亢字的成语

--------------------

拼音:kàng

意思:亢 kàng 高:高亢。高傲:不卑不亢。极;很:亢旱 / 亢奋 / 亢进。

组词:亢奋 亢进 亢礼 亢直 高亢

英语:亢 high

同样读kàng的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.61ms QueryTime:9