T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 亥

亥的意思

拼音: hài

部首:亠

结构:独体

笔画数:6

造字法:—

五笔:TNTW

--------------------
带亥的成语:豕亥鱼鲁 鲁鱼亥豕 亥豕相望 带亥字的成语

--------------------

拼音:hài

意思:亥 hài 地支的第十二位。亥时,旧式计时法指夜间九点钟到十一点钟的时间。

组词:亥时

英语:—

同样读hài的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.35ms QueryTime:9