T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 伊

伊的意思

拼音: yī

部首:亻

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:WVTT

--------------------
带伊的成语:伊何底止 驰志伊吾 自贻伊戚 下车伊始 自诒伊戚 带伊字的成语

--------------------

拼音:yī

意思:伊 yī 人称代词。他;她。用在某些词语前面,表示加强语气:伊谁之力 / 新春伊始。

组词:伊人 伊始

英语:他;她 he;she

同样读yī的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.87ms QueryTime:9