T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 哦

哦的意思

拼音: é ó ò

部首:口

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:KTRT

--------------------

拼音:é

意思:哦 é 吟咏,低声地唱:吟哦。

组词:吟哦

英语:—

--------------------

拼音:ó

意思:哦 ó 叹词,表示惊异或疑问:哦,怎么回事?

英语:—

--------------------

拼音:ò

意思:哦 ò 叹词,表示领会、醒悟:哦,想起来了!

英语:哦 oh

同样读é的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.64ms QueryTime:9