T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 圃

圃的意思

拼音: pǔ

部首:囗

结构:全包围

笔画数:10

造字法:—

五笔:LGEY

--------------------
带圃的成语:玄圃积玉 带圃字的成语

--------------------

拼音:pǔ

意思:圃 pǔ 种植蔬菜、花卉、树苗的园地:菜圃 / 花圃 / 苗圃。

组词:菜圃 花圃 苗圃

英语:—

同样读pǔ的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.69ms QueryTime:9