T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 庚

庚的意思

拼音: gēng

部首:广

结构:半包围

笔画数:8

造字法:—

五笔:YVWI

--------------------
带庚的成语:呼庚呼癸 庚癸之呼 庚癸频呼 带庚字的成语

--------------------

拼音:gēng

意思:庚 gēng 天干的第七位。也表示次序的第七。年龄:贵庚 / 年庚 / 同庚。姓。

组词:庚日 长庚 年庚 同庚

英语:—

同样读gēng的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.93ms QueryTime:9