T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 恫

恫的意思

拼音: dòng

部首:忄

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:NMGK

--------------------
带恫的成语:恫疑虚猲 恫疑虚喝 带恫字的成语

--------------------

拼音:dòng

意思:恫 dòng 恐惧;恐吓:恫吓。
【恫吓】 dònghè威吓;吓唬。 〖例句〗面对持刀歹徒的恫吓,她毫不畏惧。

组词:恫恐 恫吓

英语:—

同样读dòng的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.50ms QueryTime:9