T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 栅

栅的意思

拼音: shān zhà

部首:木

结构:左右

笔画数:10

造字法:形声

五笔:SMMG

--------------------

拼音:shān

意思:栅 shān [栅极](shānjí)电子管靠阻极的一个电极。

英语:—

--------------------

拼音:zhà

意思:栅 zhà 用铁条、木条等做成的阻拦物:栅栏 / 铁栅 / 木栅。

组词:栅栏

英语:—

同样读shān的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.47ms QueryTime:9