T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 桀

桀的意思

拼音: jié

部首:木

结构:上下

笔画数:10

造字法:—

五笔:QAHS

--------------------
带桀的成语:助桀为恶 桀傲不驯 桀贪骜诈 桀傲不恭 桀敖不驯 带桀字的成语

--------------------

拼音:jié

意思:桀 jié 古代人名。夏朝最一位君王,相传是个暴君。

英语:—

同样读jié的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.54ms QueryTime:9