T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 殖

殖的意思

拼音: shi zhí

部首:歹

结构:左右

笔画数:12

造字法:形声

五笔:GQFH

--------------------
带殖的成语:近亲繁殖 带殖字的成语

--------------------

拼音:shi

意思:殖 shi [骨殖](gǔshi)尸骨。

英语:—

--------------------

拼音:zhí

意思:殖 zhí 生养;生育:生殖 / 繁殖。

组词:殖民 繁殖 垦殖 生殖

近义词:繁殖(生衍)

英语:繁殖 propagate

同样读shi的字
同样笔画数是12画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.38ms QueryTime:9