T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 涅

涅的意思

拼音: niè

部首:氵

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:IJFG

--------------------
带涅的成语:涅而不淄 涅而不缁 磨而不磷,涅而不缁 白沙在涅,与之俱黑 磨不磷,涅不缁 带涅字的成语

--------------------

拼音:niè

意思:涅 niè 可做黑色染料的矾石。染黑。

英语:涅槃 Buddhism nirvana

同样读niè的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.41ms QueryTime:9