T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 祀

祀的意思

拼音: sì

部首:礻

结构:左右

笔画数:7

造字法:—

五笔:PYNN

--------------------
带祀的成语:覆宗灭祀 带祀字的成语

--------------------

拼音:sì

意思:祀 sì 祭祀,对祖先或天地鬼神等表示纪念、崇敬并祈求保佑。多属于迷信活动。

组词:祭祀

英语:—

同样读sì的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.29ms QueryTime:9