T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 纬

纬的意思

拼音: wěi

部首:纟

结构:左右

笔画数:7

造字法:形声

五笔:XFNH

--------------------
带纬的成语:天地经纬 经纬万端 纬武经文 经文纬武 经天纬地 带纬字的成语

--------------------

拼音:wěi

意思:纬 wěi 纺织物上横向的纱线,跟“经”相对:纬线。地理学上假定的地球表面上与赤道平行的线:纬度 / 北纬 / 南纬。

组词:纬度 纬纱 纬线 北纬 南纬

英语:纬纱 weft

同样读wěi的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.09ms QueryTime:9