T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 绍

绍的意思

拼音: shào

部首:纟

结构:左右

笔画数:8

造字法:形声

五笔:XVKG

--------------------
带绍的成语:克绍箕裘 旁搜远绍 旁蒐远绍 带绍字的成语

--------------------

拼音:shào

意思:绍 shào 联系;引荐:介绍。指浙江绍兴市的简称:绍酒 / 绍剧。

组词:绍酒 绍剧 陈绍 介绍

英语:介绍 introduce

同样读shào的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.33ms QueryTime:9