T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 胱

胱的意思

拼音: guāng

部首:月

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:EIQN

--------------------

拼音:guāng

意思:胱 guāng 见“[膀胱](pángguāng)”。

组词:膀胱

英语:—

同样读guāng的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.21ms QueryTime:9