T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 讫

讫的意思

拼音: qì

部首:讠

结构:左右

笔画数:5

造字法:—

五笔:YTNN

--------------------
带讫的成语:讫情尽意 带讫字的成语

--------------------

拼音:qì

意思:讫 qì (事情)完结:收讫 / 货款付讫。到;截止:起讫。

组词:查讫 付讫 起讫

英语:—

同样读qì的字
同样笔画数是5画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.35ms QueryTime:9