T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 谛

谛的意思

拼音: dì

部首:讠

结构:左右

笔画数:11

造字法:—

五笔:YUPH

--------------------
带谛的成语:谛分审布 带谛字的成语

--------------------

拼音:dì

意思:谛 dì 仔细;注意:谛视 / 谛听 / 谛观。佛教指真实而正确的道理,泛指道理:真谛 / 妙谛。

组词:谛视 谛听 妙谛 真谛

英语:—

同样读dì的字
同样笔画数是11画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.98ms QueryTime:9