T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 辇

辇的意思

拼音: niǎn

部首:车

结构:上下

笔画数:12

造字法:—

五笔:FWFL

--------------------
带辇的成语:出舆入辇 帝辇之下 带辇字的成语

--------------------

拼音:niǎn

意思:辇 niǎn 古代用人拉的车,后来多指皇帝、皇后坐的车。

英语:—

同样读niǎn的字
同样笔画数是12画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.79ms QueryTime:9