T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 迤

迤的意思

拼音: yí yǐ

部首:辶

结构:半包围

笔画数:8

造字法:—

五笔:TBPV

--------------------
带迤的成语:逶迤退食 带迤字的成语

--------------------

拼音:yí

意思:迤 yí 见“
【逶迤】wēiyí”。

组词:逶迤

英语:—

--------------------

拼音:yǐ

意思:迤 yǐ 往,向;延伸:村子迤南有一片麦田。

英语:—

同样读yí的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:36.88ms QueryTime:9