T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 郊

郊的意思

拼音: jiāo

部首:阝

结构:左右

笔画数:8

造字法:形声

五笔:UQBH

--------------------
带郊的成语:岛瘦郊寒 四郊多垒 郊寒岛瘦 戎马生郊 带郊字的成语

--------------------

拼音:jiāo

意思:郊 jiāo 城市周围的地区:郊区 / 郊外 / 市郊。

组词:郊区 郊外 郊游 城郊 荒郊 市郊

近义词:郊区(城外)

英语:效区 suburbs

同样读jiāo的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.33ms QueryTime:9