T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 韦

韦的意思

拼音: wéi

部首:韦

结构:独体

笔画数:4

造字法:—

五笔:FNHK

--------------------
带韦的成语:韦编三绝 桑枢韦带 韦弦之佩 布衣韦带 韦裤布被 带韦字的成语

--------------------

拼音:wéi

意思:韦 wéi 皮革。姓。

英语:—

同样读wéi的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.07ms QueryTime:9