T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 饪

饪的意思

拼音: rèn

部首:饣

结构:左右

笔画数:7

造字法:—

五笔:QNTF

--------------------

拼音:rèn

意思:饪 rèn 做菜做饭:烹饪。

组词:烹饪

英语:—

同样读rèn的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.85ms QueryTime:9