T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 魍

魍的意思

拼音: wǎng

部首:鬼

结构:半包围

笔画数:17

造字法:—

五笔:RQCN

--------------------
带魍的成语:魑魅魍魉 带魍字的成语

--------------------

拼音:wǎng

意思:魍 wǎng [魍魉](wǎngliǎng)传说中的怪物,现在常用来比喻坏人:魑(chī)魅(mèi)魍魉。

组词:魍魉

英语:—

同样读wǎng的字
同样笔画数是17画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.93ms QueryTime:9